تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

جــیـــرجــیـــرکـــــــ

   

  یک روز میرسد که یک ملافه ی سفید پایان میدهد به من...

   

  به شیطنتهایم...

   

  به بازیگوشیهایم...

   

  به خنده های بلندم...

   

  روزی که همه با دیدن عکسم بغض میکنند و میگویند:

   

  دیوانه دلمان برای مسخره بازی هایت تنگ شده.

   

  :::::::::دنیــــــــــــــــــا

  اگه مردونــــــــگی سرش میشد

  اسمش دختــــــــرونـــــــه نبــــــــــود::::::::::

  نگران نباش!

  نمیشود دوستت نداشت

  لجم هم بگیرد از دستت...

  دفترچه خاطراتم پر از فحش های عاشقانه میشود...! 

  هـــی لعنتــــــی....

  اون طوریــم كه تـــو فكــر میكنـــی نیســـت...

  شایــد عاشقـــت بودم یه روزی....

  ولــی ببیــن بــی تـــو، هــم زنــده ام....

  هــم زنــدگی میكنـــم...

  فقط گاهــی در ایــن میــان.......

  یــادتــــــــ.........

  زهـــر میكنــد به كامــم زندگــی را ...

  همیـــــــــن... 

   

   

  هـِــ ی غریبـــﮧ !


  قیــآفت خیلـے آشنـاست


  من و تو قبلا جـایـے همدیگرو ندیدیــ م ؟


  آهـ ـان... یـ ـادم اومــد


  یــﮧ روزایـے یــﮧ خاطره هـایـے بـا هم داشتیم


  یـادمــﮧ اون موقع دم از عشق میزدے


  هــﮧ ... انقدر مــات نگـ ـام نکن


  عشقت حسودیش میشــﮧ !


  دســتات ارزونــی خودتــ..


  راستــے قبل رفتنت : دیگــﮧ هیچ حسـ ے بهت ندارم


  دیگــﮧ وقتــے دیدمت دلم نلرزید

   

  خواستم بدونـی !!

   

   

   

   میترسـَم از تنہـایــے. . .از زندِگـــے سوتـــ و ڪــور.گآهــے ڪــﮧ . .


  مـטּ مُـتنفِـرَم از تنہـایـــے. . .

  میتـرسـَم از سیاهـــے. . .

  مـטּ میتـَرسـَم صِداـــے نَفسہــایـَم را بشنـَوم

  میتـَرسـَم از صِداــے قـلبـَم. . .

  میتـَرسـَم روزــے سُـخنـــے نباشـَد. . .

  اَمــا. . .!

  اَمـا خـَلوتـــِ دِلـَم را دوستـــ دارَم. . .

  آرامـِش بــے اِنتہــا و سُڪـوتـــ دَر قـلبــَم را دوستـــ دارَم.

  فقطـ آבم هـωــتـنـב،

  نـــﮧ بیشتــر و نـــﮧ ڪمتــر...

  اگــر ڪمتر از چیزے کـــﮧ هـωـتنـב نگاهشاטּ ڪنــــے ...

  آنـهـا را شـــڪــωـتــﮧ اے!

  و اگـــر بیشتـر از آטּ حـωـــابشان ڪنـــے،

  آنـها تـو را مـے شــڪــننـב !

  بین ایــــن آבم هاے آבم، فقط بایـــــב عاقلانــــﮧ زنـבگـے ڪرב؛

  نـــﮧ عاشقـ♥ـانـــﮧ

  لبــخَنـב بزَن...

  بـבون انتظـــآر پاسخـﮯ از בنیــــآ....

  بـבان روزی בنیا آنقَـבر شَرمَنـבه مـ ﮯشوב کــِ بهـ جـــآﮯ پآسخ

  لبــخَنـבت بآ تَمـــــآم سازهــــــآیَت مـﮯ رَقصَـב...

   

   

  ••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●•• 

  ••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎشقش ﺷﺪﯼ...♥●••

  ••●♥ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ...♥●••

  ••●♥ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ♥●••

  ••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ♥●••

  ••●♥ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ♥●•• 

  ••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●•• 

  ••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ...♥●••

  ••●♥ﻭ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﺵ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ♥●••

  ••●♥ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﯽ 

  ﻭ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺩﻗﯿﻖ ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ♥●♥

  ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ♥●••


  ••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●•• 

  ••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺁﺷﻮﺏ

  ﻭ ﻧﮕﺮﻭﻧﯽ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺰﻧﻪ،♥●•• 

  ••●♥ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ . .♥●••  

  ••●♥ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ♥●•• 

  ••●♥ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺶ...♥●••

  ••●♥ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨه♥●••

  ••●♥ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﻨﯽ 

  ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ . .♥●••

  ••●♥ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾﺶ♥●••

  ••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••

  ••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺣﺮﯾﺼﯽ

  ﻭ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ♥●••

  ••●♥ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ ♥●••         

  ••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ کنی...♥●

   

  دو روز که پیـــشش نبودم…. شــــــدم ☜غَــــــــریبـــه☞

  یکــــــی هم جامو گــــــرفت که اسمش ☜رَقـــــــــیبه☞

  کلًا رســـــم عاشقی این روزا خیـــــلی ☜عجیـــــــــبه☞

  نمیــــدونم شایــدم طــرفمون ☜نانجــــــــــیبــه☞ ….

  ” مـــــــــن ” خيلــــــــــي جـاهــــــا…… از خودے خــــوردم … !!!

  ولے وقتے…. ” تــــــو ” جـــــــــا زدے….. جـــــــا خــــوردم … !!!

  …. ↓❂✘ســـــــــادگــــــی جــــــــــــــــــرم اســتـــــــــــــــــــــــ!

  و مـــــــــن مجـــــــــــــــــرم سابقــــــــــــه دار….√→→❂ ↓↑

  تـــو❢ اوجِ❢ جَوانــی❢ شُــدَم❢ ...

   AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 

   

  به من گفت برو گورِت رو گم کن … 
   
    
  و حالا هر روز با گریه به دنبال قبر من می گردد !!!    
   

  کاش آرام پیش خودت و زیر زبانی می گفتی :  
    

  “زبانم لال !”  
    
    
    
  AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان 
   

  مـن .. دعــــا میکــــنم .. تـــــو را داشــتـه بــــاشـم ..

  تـــــو .. دعــــا مــی کنـــی .. دیگـــــر نبــــاشـــم ! …

  بیـــــــــچــاره خـــدا !

  AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان  

   

  ادعـــــای بے تـَـفــاوتـــے سخــت است!

  آن هــم نسبــت به کســے کــﮧ زیبــــاتـــریــن حـــس دنیــــــــا را،

  با او تجـــربـــﮧ کــردے ….!

   

  AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

   

  رفتـــــ ــــــ ــــــی ؟!

  به درکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وعـ ــده ی ما آن روزی باشـ ــد که برای نوازش دستــــ ـــــ هایم ...

  آغوشـــ ــم ... بوســــ ـــه ها و مهــــ ـــــربانی هایم ....

  مثل سگـــــ ــــــــــ لـــــ ـــــه لـــــ ـــــه بزنی!

  آنــروز اگـــ ــــر پشتــــــ گوشتــــــ را دیدی مـــ ـــرا هم خواهــــ ـی دید !!

   

   AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

   

  بـراے دل خـــودم مینویسم ...

  بـراے دلتنگــے هایــم

  بـراے دغــدغــﮧ هاے خـــودم

  بـراے شانـہ اے کـﮧ تکیـﮧ گاهــم نیستــــ !

  بـراے دلـے کـﮧ دلتنگـــم نیســـت ...

  بـراے دستـے کـﮧ نوازشگــر زخـم هایــم نیســت ...

  بـراے خودم مـے نویســـم !

  "بمیــــرم "براے خودم کـﮧ اینقـــدر تنهاستـــ ...

   

   AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

   

  بعضی چیزا رو باید نوشت

  نه برای اینکه همه بخونن

  و بگن عالییهه

  برا اینکه خفه نشم

  همین

     AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

   

  بدترین معلم روی زمین کیه؟میدونی؟

  زندگـــــــــــــــــــی,

  چون اول امتحان میگیره’

  بعد درس میده.........

   

  AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

  خـَـَـــَـَـــــــــَـَــــَـَـَـــَـَـــــــــَـَــــَدا….

  اینقدر تو خودم ریختم که از سرمم گـَذشـَـَـــَـَـــــــــَـَــــَت….

  دارم غـَـَـــَـَـــــــــَـَــــَرق میشم …

  دسـَـَـــَــــَتت کـــَـَــــــجاست...؟؟؟

  AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 29 مرداد 1394 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , ,

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز جمعه 28 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55487
 • تعداد مطالب :160022
 • بازدید امروز :191008
 • بازدید داخلی :16912
 • کاربران حاضر :220
 • رباتهای جستجوگر:361
 • همه حاضرین :581

تگ های برتر